no-img

اینفوتیک
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه
doc
221 کیلوبایت
کارشناسی
روان شناسی
150 صفحه
4,500 تومان

بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه


موضوع : بررسی رابطه بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه

مقطع تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلات : روانشناسی

تعداد صفحات : ۱۵۰ صفحه


چکیده:

در این پژوهش به بررسی رابطه تفکرات غیرمنطقی با ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی پرداخته شد.

سوالات این پژوهش عبارتند از: آیا بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی رابطه ای وجود دارد؟ آیا بین نوع تفکرات غیرمنطقی دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آیا بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی که در سال تحصیلی ۸۳ـ۸۲ در دانشگاه مشغول به تحصیل می باشند که از بین این دانشجویان به روش نمونه برداری در دسترس تعداد ۲۰۰ نفر از ۱۰ دانشکده انتخاب گردیدند که تعداد دختران و پسران در این تحقیق مساوی در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق عبارتند از: ۱) آزمون تفکرات غیرمنطقی (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاکهای ازدواج. روش تحقیق در این پژوهش روش پیمایشی (زمینه یابی) است و روشهای آماری مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل. بررسی سوالات در این تحقیق حاکی از آن است که ارتباط معنی داری بین تفکرات غیرمنطقی و ملاکهای همسرگزینی در دانشجویان وجود دارد. همچنین بین تفکرات غیرمنطقی عدم کنترل هیجانات و دلواپسی اضطراری و اتکا به دیگران در دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود دارد.

همچنین بین تفکر تایید دیگران و ملاکهای روان شناختی و ملاکهای اجتماعی ارتباط وجود دارد. بین تفکر غیرمنطقی اجتناب از مشکلات و ملاکهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد.

بین تفکر سرزنش کردن،  ملاکهای روان شناختی، عوامل خانوادگی و ملاکهای اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفکر غیرمنطقی اتکا به دیگران و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفکر غیرمنطقی واکنش نومیدی، ملاکهای اقتصادی و اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد. بین تفکر غیر منطقی دلواپسی  اضطرابی و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد.

همچنین بین تفکر غیرمنطقی کمال گرایی و عوامل خانوادگی رابطه معنی دار وجود دارد که در همه روابط به جز بین واکنش نومیدی و ملاکهای اقتصادی که جهت رابطه مثبت است، در بقیه موارد رابطه منفی وجود دارد.

همچنین بین ملاکهای انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معنی دار وجود دارد که این تفاوت در ملاکهای زیستی و اقتصادی مشاهده گردید.

فهرست عناوین

1ـ1ـ مقدمه
1ـ2ـ بيان مساله
1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله
1ـ4ـ اهداف پژوهش
1ـ5ـ سوالات تحقيق
1ـ6ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها
1ـ6ـ1ـ تعريف تفكر
1ـ6ـ2ـ تعريف تفكر غير منطقي
1ـ6ـ3ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي
1ـ6ـ4ـ تعريف ازدواج
1ـ6ـ5ـ معيارهاي ازدواج
1ـ6ـ5ـ1ـ معيارهاي زيستي
1ـ6ـ5ـ2ـ معيارهاي روان شناختي
1ـ6ـ5ـ3ـ معيارهاي اجتماعي
1ـ6ـ5ـ4ـ معيارهاي اقتصادي
1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگي
1-6-6- تعريف عملياتي ملاكهاي همسرگزيني
1ـ7ـ متغيرهاي تحقيق
1ـ7ـ1ـ متغير مستقل
1ـ7ـ2ـ متغير وابسته
1ـ7ـ3ـ متغير تعديل كننده
1ـ7ـ4ـ متغير كنترل
1ـ7ـ5ـ متغيرهاي مداخله گر
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق
2ـ1ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري
2ـ1ـ1ـ روشهاي شناختي
2ـ1ـ2ـ روشهاي فراخوان عاطفي
2ـ1ـ3ـ روشهاي رفتاري آشفتگي
2ـ2ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي
2ـ3ـ اصول ششگانه نظريه اليس
2ـ3ـ1ـ اصل اول
2ـ3ـ2ـاصل دوم
2ـ3ـ3ـ اصل سوم
2ـ3ـ4ـ اصل چهارم
2ـ3ـ5ـ اصل پنجم
2ـ3ـ6ـ اصل ششم
2ـ4ـ باورهاي غير منطقي
2ـ5ـ انواع باورهاي غير منطقي
2ـ5ـ1ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران
2ـ5ـ2ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود)
2ـ5ـ3ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن
2ـ5ـ4ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي
2ـ5ـ5ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات
2ـ5ـ6ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي
2ـ5ـ7ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات
2ـ5ـ8ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي)
2ـ5ـ9ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش
2ـ5ـ10ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران
2ـ5ـ11ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي
2ـ6ـ تاريخچه ازدواج
2ـ7ـ تعريف ازدواج
2ـ8ـ فلسفه ازدواج
2ـ9ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده
2ـ10ـ انگيزه هاي ديگر
2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن
2ـ12ـ اقسام ازدواج
2ـ12ـ1ـ ازدواج يك همسر گزيني
2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزيني
2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزيني
2ـ12ـ4ـازدواجهاي گروهي
2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج
2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعي
2ـ13ـ2ـ عوامل سياسي
2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگي
2ـ13ـ3ـ1ـ دين و مذهب
2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج
2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر
2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادي
2ـ13ـ5ـ عوامل رواني و اخلاقي
2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي
2ـ13ـ5ـ2ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند
2ـ13ـ6ـ عوامل جسماني و ژنتيكي
2ـ13ـ7ـ سن ازدواج
2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه رواني
2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فيزيولوژيكي
2ـ14ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج
2ـ14ـ1ـ رشد عاطفي و فكري
2ـ14ـ2ـ توافق، علايق و طرز تفكر
2ـ14ـ3ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي
2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسي
2ـ15ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج
2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادي
2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد
2ـ15ـ3ـ بي فرزندي و كم فرزندي
2ـ15ـ4ـ شهرگرايي و رشد صنعت
2ـ15ـ5ـ استقلال مالي و اقتصادي زن
2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ
2ـ15ـ7ـ ناراحتي روحي و رواني
2ـ15ـ8ـ ناتواني جنسي
2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكري و اجتماعي
2ـ15ـ10ـ عدم وجود روابط انساني درخانواده
2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزيني
2ـ17ـ همسرگزيني در ايران
2ـ18ـاصول كلي در انتخاب همسر
2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده
2ـ18ـ2ـ اخلاق نيك
2ـ18ـ3ـ رعايت اصول كفويت
2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سني و جسمي
2ـ18ـ5ـ سلامت جسمي و روحي
2ـ18ـ6ـ علم و سواد
2ـ18ـ7ـ زيبايي
2ـ19ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني
فصل سوم: روش انجام پژوهش
3ـ1ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن
3ـ2ـ جامعه آماري
3ـ3ـ حجم نمونه
3ـ4ـ روش نمونه برداري
3ـ5ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش
3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غير منطقي ATIB
3ـ5ـ2ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي ATIB
3ـ5ـ4ـ همساني دروني آزمون ATIB
3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني
3ـ7ـ طرح اجراي پژوهش
3ـ8ـ روشهاي آماري
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4ـ1ـ توصيف داده ها
4ـ2ـ داده هاي جمعيت شناختي
4ـ3ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق
4ـ3ـ1ـ سوالات تحقيق
4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول
4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم
4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم
4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
5ـ1ـ بحث و خلاصه
5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقيق
5ـ2ـ1ـ سوال اول
5ـ2ـ2ـ سوال دوم
5ـ2ـ3ـ سوال سوم
5ـ2ـ4ـ سوال چهارم
5ـ3ـ نتيجه گيري
5ـ4ـ محدوديتهاي پژوهش
5ـ5ـ پيشنهادات
منابع
منابع فارسي
پيوستها
پرسشنامه تفكرات غير منطقي ATIB
پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج
پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,