no-img

اینفوتیک
گزارش خرابی لینک
اطلاعات را وارد کنید .

ادامه مطلب

DOC
پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی
doc
55 کیلوبایت
کارشناسی
روانشناسی و علوم تربیتی
85 صفحه
5,000 تومان

پایان نامه تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی


موضوع : تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

مقطع تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلات : روان شناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات : ۸۵ صفحه


خلاصه پایان نامه

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا محیطی مانند خوابگاه می‌تواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟

برای رسیدن به هدف مذکور از طرح ـ پس رویدادی (علی ـ مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد که کل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.

داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

مقدمه

پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی و تفاوت آن در دو گروه خوابگاهی و غیرخوابگاهی بپردازد. در واقع بدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا محیطی مانند خوابگاه می‌تواند با ایجاد افسردگی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیر بگذارد؟

برای رسیدن به هدف مذکور از طرح ـ پس رویدادی (علی ـ مقایسه‌ای) استفاده کردیم جامعه و نمونه پژوهش حاضر کل دانشجویان دختر در حال تحصیل رشته روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران می‌باشد که کل جامعه بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت.

داده‌های مورد نظر برای متغیر افسردگی از طریق پر کردن سیاهه افسردگی بک و برای پیشرفت تحصیلی معدل ترم گذشته دانشجویان جمع‌آوری شد.

برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌های از ضریب همبستگی پیرسون و t دو گروه مستقل استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد بین میزان افسردگی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد.

فهرست عناوین

چكيده
مقدمه
فصل اول: گستره علمي مسئله مورد بررسي
1ـ بيان مسئله
2ـ اهميت و ضرورت پژوهش
3ـ اهداف
4ـ فرضيه‌هاي پژوهش
5ـ متغيرها و تعريف عملياتي آنها
6ـ خلاصه
فصل دوم: مرور تحليل يافته‌ها در زمينه بررسي حاضر
1ـ مباني نظري
الف افسردگي (مفهوم و نظريه‌هاي مربوط به آن)
روان تحليل‌گري
رفتاري‌نگر
شناختي
زيست‌شناختي
انواع
ميزان شيوع
ب ـ پيشرفت تحصيلي
2ـ يافته‌هاي پژوهشي
3ـ خلاصه
فصل سوم: فرآيند روش شناختي
1ـ انتخاب نمونه
الف ـ جامعه و نمونه
2ـ ابزار گردآوري اطلاعات
الف ـ معرفي سياهه
ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاري
ج ـ اعتبار و پايايي
3ـ طرح تحقيق و روشهاي آماري
الف ـ طرح تحقيق
ب ـ روشهاي آماري
4ـ خلاصه
فصل چهارم: ارائه و تحليل نتايج كمي
1ـ ارائه داده‌هاي توصيفي بدست آمده
2ـ بررسي نتايج در چهارچوب بدست آمده
الف ـ نتايج حاصل از رابطه بين افسردگي و پيشرفت تحصيلي
ب ـ نتايج آزمون t در متغير افسردگي
ج ـ نتايج آزمون t در متغير پيشرفت تحصيلي
3ـ خلاصه
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
1ـ بحث و بررسي درباره يافته‌ها
2ـ جمع‌بندي و نتيجه‌گيري
3ـ كاربرد نتايج
4ـ محدوديت‌ها
5ـ پيشنهادات
منابع


برچسب‌ها :
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,